21. Yüzyılda El Yazısı Gerekli mi?

Araştırmalar el ile yazmanın neden 21. yüzyıl dersliklerinde kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Eğitim Zirvesi, Washington, D.C., 23 Ocak 2012

HANDWRITING IN THE 21ST CENTURY?

Research Shows Why Handwriting Belongs

 in Today’s Classroom in the 21st Century?

An Educational Summit, Washington, D.C., January 23, 2012

Teknolojiyi her şeyin üstünde tutan bir toplumda, el yazısı öğretiminde başarısız olunmaya başlandı. Araştırmalara göre el yazısı yazmak okumayı, yazmayı, dili ve eleştirel düşünmeyi etkilemektedir. Bununla birlikte, istatistikler tüm öğrencilere bu temel becerinin yeterince öğretilmediğini göstermektedir. Öğrenciler dijital cihazlarla iletişime daha çok güvendikçe, bazı eğitimciler el yazısı öğretiminden çok bilgisayar klavyesinde yazı yazmayı öğretmeye odaklanmıştır. 21. yüzyıl dersliklerinde, klavyede yazı yazmak şüphesiz gereklidir ancak el yazısı yazmak yerine bu beceriyi öğretmek öğrenciler için dezavantajlı olabilir.

In a society that values technology above all else, handwriting instruction has begun to fall by the wayside. Research indicates that handwriting influences reading, writing, language, and critical thinking. Yet, statistics show that not all students are being provided with adequate instruction for this foundational skill. As students become increasingly reliant on communication via digital device, some educators have shifted their focus from handwriting instruction to teaching keyboarding instead. In the 21st century classroom, keyboarding is undoubtedly necessary, but teaching this skill in lieu of handwriting can leave students at a disadvantage.

El yazısı yazmak öğrenilmezse ve pratik yapılmazsa (özellikle de küçük sınıflarda), öğrenciler bu becerinin aşağıdaki faydalarından mahrum kalırlar:

 • beyin faaliyetini arttırır
 • tüm akademik derslerdeki performansı etkiler
 • üst düzey becerilerin temelini oluşturur

If handwriting isn’t learned and practiced (especially in the earlier grades), students are not given the opportunity to experience the related benefits of this skill that has been shown to

 • increase brain activation.
 • impact performance across all academic subjects.
 • provide a foundation for higher-order skills.

El Yazısı Yazma: Serbest Bir Yaklaşım  

ABD’deki çoğu eyalet öğrencileri 21. yüzyılda üniversitede ve iş hayatında başarılı olmaya hazırlamaya yönelik bir çerçeve olan Ortak Eyalet Standartlarını (Common Core State Standards [CCSS]) kabul etmiştir. Araştırmalar el yazısı yazmanın bir öğrencinin akademik ve mesleki başarı potansiyelini arttırdığını gösterse de, bu beceriden CCSS’de çok fazla bahsedilmemektedir – bitişik el yazısına hiç değinilmemiştir. Ayrıca, dik temel yazı öğretimi sadece 1. sınıfa kadar gerekmektedir (ama akıcı ve otomatik bir şekilde el yazısı yazmanın birinci sınıftan çok daha sonra geliştiği görülmüştür).

CCSS’e göre, el yazısı öğretimi öğrenciler 1. sınıfı geçtikten sonra artık zorunlu değildir.  Birinci sınıftan sonra eyaletler dik temel yazı, bitişik el yazısı veya bu ikisinin bir birleşimini öğretmeyi seçebilirler. El yazısı öğretimini tamamen de kaldırabilirler. Bu serbest yaklaşım neticesinde el yazısı öğretiminde bir tutarsızlık olmuş ve öğrencilerin akademik başarı için temel nitelikte olan bu beceriye erişimlerinde eşitsizlik olmuştur.

El yazısı öğretiminin önemi hakkındaki şüphe, hesap makineleri ve bilgisayarlar çıktığında matematik öğretimi için duyulan şüpheye benzemektedir. İnsanlar öğrencilerin matematik hesapları yapmayı öğrenmelerine gerek olup olmadığını merak etmiştir. Her iki durumda da verilecek cevap kesinlikle “evet.”

Handwriting: A Laissez-Faire Approach

Most states in the USA have now adopted the Common Core State Standards (CCSS), which offer a framework to prepare students for 21st century success in college and career. Although research shows that handwriting increases a student’s potential for academic and professional achievement, this skill is rarely mentioned in the CCSS—and cursive handwriting is excluded altogether. Furthermore, manuscript handwriting instruction is only required until Grade 1 (but fluency and automaticity in handwriting have been shown to develop well beyond then).

According to the CCSS, handwriting instruction is no longer mandatory when students progress beyond Grade 1. After that time, states can choose to teach manuscript handwriting, cursive handwriting, or a combination of both. Or they can eliminate handwriting instruction entirely. The result of this laissez-faire approach is an inconsistency in handwriting instruction, and in turn, an inequity regarding students’ access to a skill that lays the groundwork for academic achievement.

Doubt about the value of handwriting instruction is similar to what happened with math as calculators and computers came into vogue… people wondered whether students needed to learn how to do math. The answer in both cases is absolutely “yes.”

Araştırmalar el yazısı öğretiminin öğrenmeye olan etkisi hakkında tam olarak ne söylüyor? Müfredatta el yazısı öğretimine yer vermenin –veya vermemenin- etkileri nelerdir?  

Bir Eğitim Zirvesinde eğitimciler ve el yazısı yazma konusunu ele alan araştırmacılar bu önemli soruları incelemek ve tartışmak için bir araya gelmişlerdir. El yazısı yazma zirvesinde sunulan araştırmalar bu becerinin öğrencilerin bilişsel gelişimini ve genel akademik başarısını nasıl desteklediğini göstermiştir. Bununla birlikte, el yazısı yazmanın faydasını gösteren çalışmalara rağmen, el yazısı yazma öğretimi yeterince tutarlı değildir.

What exactly does the research say about how handwriting instruction affects learning? What are the implications of including—or not including—handwriting instruction in the curriculum?

An Educational Summit” gathered educators and handwriting researchers to explore and debate these important questions. Research presented at the handwriting summit demonstrated how this skill supports students’ cognitive development and overall academic achievement. However, despite studies that demonstrate the efficacy of handwriting, the lack of consistency in its instruction remains.

CCSs’ye göre, “yazılı dil gelişiminden önce sözlü dil gelişir ve yazılı dil gelişiminin temelini oluşturur.” Yazılı dil alıcı (okuma) ve ifade edici (yazı yazma) dil becerilerinden oluşur. Kelimeleri anlama yeteneği (ve okumadaki deşifre etme ve kavrama yeteneği) standartlarda da ifade edildiği gibi bir öğrencinin bunları üretme yeteneğinin (yazı yazmada imla ve kompozisyon da vardır) öncülleridir. El yazısı yazma ile ilgili araştırmalar bu kritik becerinin alıcı ve ifade edici dil ile ilgili süreçleri etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte, el yazısı yazma 1.sınıftan sonra öğretilmediğinde öğrenciler okuma ve yazma becerilerini desteklediği görülen bu beceride akıcılık ve otomatiklik kazanma fırsatından yoksun kalmaktadırlar. Çalışmalar el yazısı yazmayla CCSS’de dikkat çekilen kompozisyon yetenekleri arasında pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir. El yazısı öğretilirse, öğrencilerin yazı yazma kalitesi, miktarı ve hızının da arttığı görülmüştür. Ayrıca, el yazısı yazma otomatik hale geldiğinde, öğrenciler etkili kompozisyon için gereken planlama ve düşünce organizasyonuna daha iyi odaklanmaktadırlar.

According to the CCSS, “oral language development precedes and is the foundation for written language development.” Written language is comprised of receptive (reading) and expressive (writing) language skills. The ability to understand words (decoding and comprehension involved in reading), as the standards note, is the precursor to a student’s ability to produce them (spelling and composition involved in writing). Handwriting related research indicates that this critical skill influences the processes associated with receptive and expressive language. However, when handwriting is not taught beyond Grade 1, students are deprived of the opportunity to gain fluency and automaticity in this skill that has been shown to bolster reading and writing abilities. Studies demonstrate a positive correlation between handwriting and the composing abilities called for in the CCSS. If handwriting is taught, students’ writing quality, quantity, and speed have been shown to improve. Additionally, when handwriting becomes automatic, students can better focus on the planning and thought organization that is required for effective composition.

El yazısı yazma bir öğrencinin sözcükleri yazma yeteneğini etkilemekte, böylece düşüncelerini çok sözcüklü cümleler kurarak yazılı dile dönüştürme yeteneklerini geliştirmektedir.

Handwriting influences a student’s ability to write words, thereby improving the ability to transform ideas into written language by constructing multi-word sentences.

Vanderbil Üniversitesi edebiyat profesörleri Dr. Steve Graham, Currey Ingram ve Arcadia Üniversitesinde özel eğitim alanında doçent olan Dr. Tanya Santangelo öğrencilerin el yazısı yazma yeterlikleriyle ilgili bir araştırma çalışmaları üst analizi yapmışlardır.

Dr. Steve Graham, Currey Ingram professor of literacy at Vanderbilt University, and Dr. Tanya Santangelo, associate professor of special education at Arcadia University, conducted a meta-analysis of research studies regarding students’ handwriting proficiency.

El yazısı öğretiminin el yazısının öğretilmemesi durumuyla karşılaştırıldığında daha çok kazanım sağlayıp sağlamadığını analiz ettikten sonra, bu beceriyi öğretmenin öğrencilerin yazma becerilerinde akıcılık artışı ve miktar artışıyla sonuçlandığı sonucuna varmışlardır.

After analyzing whether handwriting instruction produced greater gains than no handwriting instruction, they concluded that teaching this skill resulted in improved fluency and an increase in the quantity of students’ writing.

Washington Üniversitesi eğitim psikolojisi profesörlerinden Dr. Virginia Berninger 2, 4 ve 6. sınıflardaki öğrencileri inceledikten sonra el yazısı kullananların klavyede yazanlardan daha çok kelime yazdığını, kelimeleri daha hızlı yazdığını ve daha fazla fikir ifade ettiklerini belirtmiştir.

Çocuklara diğer harflerden önce ve sonra gelen harfleri bulmanın ve yazmanın öğretildiği başka çalışmaların sonuçları kompozisyon uzunluklarının arttığını göstermiştir. Bu gelişme özellikle kompozisyon gerekliliklerinin arttığı 3. sınıftan 4. sınıfa geçiş arasında görülmüştür.

Dr. Virginia Berninger, a professor of educational psychology at the University of Washington, reports that, after studying students in Grades 2, 4, and 6, those who used handwriting wrote more words, wrote words faster, and expressed more ideas than those who used keyboarding.

In subsequent studies of children who were trained to find and write the letters that precede and follow other letters, results indicated that the length of compositions improved. This improvement was especially notable during the transition between Grade 3 and Grade 4, when composing requirements increase.

Araştırma bulguları kendiliğinden gelişen el yazısı yazmanın okuma becerisini edinmek için gereken beyin sistemlerini kuran önemli bir bileşen olduğunu ileri sürmektedir.

Indiana Üniversitesi’nde psikoloji ve beyin çalışmaları alanında doçent olan Dr. Karin Harman James’e göre, el yazısı yazma harflerin görsel olarak algılanışını harekete geçirerek ve çocukların harfleri tanıma doğruluğunu ve hızını arttırarak okuma akıcılığına katkıda bulunmaktadır.

Research findings suggest that self-generated action, in the form of handwriting, is a crucial component in setting up brain systems for reading acquisition.

According to Dr. Karin Harman James, associate professor of psychological and brain sciences at Indiana University, handwriting appears to contribute to reading fluency by activating visual perception of letters and improving children’s accuracy and speed for recognizing letters.

Ayrıca, Dr. Berninger 1. sınıf öğrencilerine harf şekillerini zihinlerinde canlandırmanın öğretildiği bir çalışma yapmıştır. Çocuklardan harfleri zihinlerinden yazmaları istendiğinde kelime okumada (el yazısı yazmada ve kompozisyon yazmada da) gelişme göstermişlerdir.

Öğrenciler el yazısı yazma becerilerini yeterince geliştiremedikleri zaman ortaya çıkacak olumsuz etkiler ömür boyu sürebilir. Araştırmalar el yazısı yazmaya sürekli maruz kalmayan öğrencilerin okuma ve yazma için gereken belli süreçlerde zorlanabileceklerini göstermektedir.

Bu süreçler şunlardır:

 • harfleri hatırlamak
 • harfleri kâğıda dökmek
 • kelimeleri yazarken harfleri doğru sıralamak
 • metinden veya dersten anlam çıkarmak
 • sözcüklerin ve ifadelerin bağlamını yorumlamak

Also, Dr. Berninger conducted a study in which students in Grade 1 were taught to see letter forms in the “mind’s eye.” When asked to write these letters from memory, the students exhibited improvement in word reading (as well as improved handwriting and composing).

When students do not adequately develop handwriting skills, the negative implications can be lifelong. Without consistent exposure to handwriting, research indicates that students can experience difficulty in certain processes required for success in reading and writing, including

 • retrieving letters from memory.
 • reproducing letters on paper.
 • spelling accurately.
 • extracting meaning from text or lecture.
 • interpreting the context of words and phrases.

El yazısı yazmanın sadece okuryazarlık becerilerini (okuma, yazma ve sözlü dil) desteklemekle kalmayıp, nörolojik süreçleri de etkilediği görülmüştür. Bir araştırma çalışmasında çocuklardan daha önce alıştırmasını yaptıkları bir harfle aynı hamleleri kullanarak yeni bir harf yazmaları istendiğinde el yazısı kötü olanlar el yazısı iyi olanlardan daha çok beyin bölgesini kullanmışlardır. İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntülemede (fMRI) el yazısı kötü olanların beyninin yakıt için glikoz yakmak için gereken oksijenden fazlasını tükettiği görülmüştür. Bu yakıt beynin çalışmasını tamamlamak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaktadır. Bu nedenle, araştırma el yazısı yazmakta zorlanan çocukların yeni harfler yazmayı öğrenirken beyinlerini kullanmakta daha yetersiz kaldıklarını ileri sürmektedir.

Handwriting has not only been shown to support literacy skills (reading, writing, and oral language), but it also has been shown to impact neurological processes. When children in a research study were asked to form a new letter using the same strokes as a familiar well-practiced letter, poor handwriters engaged more brain regions than good handwriters. Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) showed that the brains of poor handwriters consumed more of the oxygen required to burn glucose for fuel. This fuel supplies the energy the brain needs in order to complete its work. Therefore, the research suggests that children who struggle with handwriting are less efficient in engaging their brains when learning to write new letters.

El yazısı yazma becerisinin gelişimi çocukların bir yazma nesnesini ilk defa tutabildikleri ve kâğıt üzerinde iz bırakabildikleri bebeklik dönemi kadar erken başlamaktadır. Bir çocuğun korteks-omurilik yolu – parmak uçlarına kadar uzanır ve ince motor becerilerini etkiler – 10 yaşına kadar tamamen gelişmiş değildir. Bu da ince motor süreçlerini güçlendiren temel bir beceri olan el yazısı yazmanın bir çocuğun hayatının ilk yıllarında öğretilmeye devam etmesi gerektiğinin bir diğer göstergesidir.

Handwriting development begins as early as infancy, when children are first able to grasp a writing object and leave a mark on paper. A child’s corticospinal tract—which reaches the fingertips and impacts fine motor skills—is not fully developed until age 10. This is another indicator that handwriting, a fundamental skill that strengthens fine motor processes, should continue to be taught throughout the early years of a child’s life.

Harf Yazma ve Beyin Aktivasyonu arasındaki ilişkinin çocuklarda deney öncesi (sol taraf) ve deney sonrası (sağ taraf) beyin taramalarına göre karşılaştırması

Dr. James harf yazmanın çocukların beyin aktivasyonunu nasıl etkilediğini incelemiştir.

The Relationship Between Letter Printing and Brain Activation Comparison of pre-experimental (left side) and post-experimental (right side) brain scans in children

Dr. James studied how letter printing affects the brain activation of children.

SONUÇLAR

 • Harf yazdıktan sonra (sadece harfleri ve nesneleri gözlemlemek yerine harflerle bağlam oluşturmak üzere etkileşim kurarak) çocuklarda beyin aktivasyonunun önemli ölçüde arttığı ve yetişkinlerinkiyle benzerlik gösterdiği görülmüştür.
 • Okul öncesi çocukları bir harfe bakıp belirlediklerinde yetişkinlerle aynı beyin aktivasyonunu sergilememişlerdir.
 • Yazı yazma, klavyede yazma, çizgileri takip etme ve görsel kontrol karşılaştırıldığında, beynin görsel bölgelerinde yazı yazma deneyiminden sonra diğer deneyimlere göre çok daha fazla aktivasyon sergilenmiştir.

RESULTS

 • After printing letters (interacting with the letters to create context, rather than simply observing letters as objects), brain activation in the children studied was significantly increased and showed similarity to that of adults.
 • When preschool children looked at and identified a letter, they did not exhibit the same brain activation as adults.
 • In the brain’s visual regions, when comparing writing, typing, tracing, and visual control, much more activation was exhibited after the writing experience than any of the other experiences.

ETKİLER  

 • Beyin görüntüleme öğrenme değişikliklerini hassas bir şekilde ortaya koymaktadır.
 • Eğitim uygulamalarımızda bir çocuğun beyninin nasıl çalıştığına dair bilgilerden faydalanmalıyız.
 • Elle yazma eylemi beyin aktivasyonu örüntüleri üzerinde önemli bir fark yaratmaktadır.

Elle yazma ve beyin işlevleri arasında bir bağlantı olduğunu gösteren artan sayıdaki araştırmanın yanı sıra, uzmanlar el yazısı yazmanın bir öğrencinin bilişsel yükünü hafiflettiğini ileri sürmektedir. Tutarlı el yazısı yazma alıştırmalarıyla, süreçler daha kolay ve daha otomatik hale gelecek ve öğrencilerin eleştirel düşünme ve düşünce düzenlemeye daha fazla miktarda nörolojik kaynak ayırmalarını sağlayacaktır. Ancak, öğrenciler el yazısı öğrenmedikleri ve pratik yapmadıkları zaman, el yazısı yazmada akıcılık ve otomatiklik kazanma gayretleri daha üst düzey becerileri karşılama kapasitelerini azaltmaktadır.

IMPLICATIONS

 • Neuroimaging is a sensitive marker of learning changes.
 • Knowing how a child’s brain works should inform our educational practices.
 • The act of writing by hand makes a significant difference to brain activation patterns.

In addition to an evolving body of research that demonstrates a link between handwriting and brain functioning, experts suggest that handwriting lightens a student’s cognitive load. With consistent handwriting practice, the processes involved become less demanding and more automatic, enabling students to devote a higher amount of neurological resources to critical thinking and thought organization. However, when students do not learn and practice handwriting, their struggle to achieve automaticity and fluency decreases their capacity to carry out higher-order skills.

El Yazısı Yazma: Standart Bir Yaklaşım  

Burada sunulan deliller bir araya geldiğinde el yazısı yazmanın faydası ve bu kritik becerinin 21. yüzyılda da öğretilmesi gerektiği konusunda şüpheye pek mahal bırakmamaktadır. Teknoloji çağında klavyede yazı yazmak gerçekten önemli olsa da, bu beceriye duyulan ihtiyaç eğitimcilerin el yazısı yazma öğretimini en aza indirmek veya hiç öğretmemek kararını etkilememelidir. El yazısı yazmak gerektiği gibi öğretildiğinde öğrencilerin diğer dersler için gereken beceri hiyerarşisini daha etkili bir şekilde tamamlamalarını sağlamakta, bu da en nihayetinde öğrencilerin daha iyi notlar, daha iyi sınav puanları almalarına ve daha iyi bir akademik başarı yakalamalarına yol açmaktadır.

Handwriting: A Standardized Approach

The convergence of evidence provided herein leaves little room for doubt about the efficacy of handwriting and the continuing need for this critical skill in the 21st century classroom. Though keyboarding is indeed necessary in a technological era, the need for this skill should not influence an educator’s decision to minimize or eliminate handwriting instruction. When properly taught, handwriting enables students to more efficiently perform the hierarchy of skills required in other subjects, which ultimately leads to better grades, better test scores, and better academic performance.

Araştırmalar el yazısı yazmanın sağlam bir akademik temel oluşturmaya yardım ederek CCSS’nin öğrencileri “21. yüzyılın rekabetçi toplumunda” üniversite eğitimine ve iş hayatına hazırlama hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olan temel bir beceri olduğunu göstermektedir.

By helping to build a solid academic foundation, research shows that handwriting is a foundational skill that helps achieve the CCSS’ primary goal of preparing students for college and career “in a 21st century, globally competitive society.”

Kaynakça

Bibliography

Berninger, V. “Evidence-Based, Developmentally Appropriate Writing Skills K–5: Teaching the Orthographic Loop of Working Memory to Write Letters So Developing Writers Can Spell Words and Express Ideas.”

Case-Smith, J. “Benefits of an OT/Teacher Model for First Grade Handwriting Instruction.”

Case-Smith, J. “21st Century Handwriting Summit.” All Sides with Ann Fisher, January 17, 2012, http://beta.wosu.org/allsides/21st-century-handwriting-summit/

Conti, G. “Handwriting Characteristics and the Prediction of Illegibility in Third and Fifth Grade Students.”

Graham, S., and Santangelo, T. “A Meta-Analysis of the Effectiveness of Teaching Handwriting.”

James, K.H. “How Printing Practice Affects Letter Perception: An Educational Cognitive Neuroscience Perspective.”

Peverly, S. “The Relationship of Transcription Speed and Other Cognitive Variables to Note-Taking and Test Performance.”

Handwriting White Paper / Winter 2012 Saperstein Associates ©2012. AN EDUCATIONAL SUMMIT

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s