Disiplinlerarası Öğrenme Nedir?

 

What is Interdisciplinary learning?

Disiplinlerarası öğrenme yaklaşımında sorunlar veya konular bir başlangıç noktası olarak alınır,  olası çözümler veya iyileştirme  farklı disiplinlere ait açılardan incelenir.

Disiplinlerarası Anlayış için Öğretmek: Kaliteli çalışma nedir?

Bireyler, ürünler oluşturmak, sorular sormak, problemleri çözmek ve içinde yaşadıkları dünyayı tek bir disiplinle açıklanması mümkün olmayacak şekillerde açıklamak için iki veya daha fazla disipline (veya yerleşik çalışma alanlarına) ait bilgileri ve düşünme şekillerini entegre ettiklerinde disiplinlerarası anlayış sergilemiş olurlar (Boix Mansilla & Gardner, 1996’dan uyarlanmıştır).

Interdisciplinary learning – taking issues or problems as a starting point, then exploring them from different disciplinary angles to arrive at an integrative perspective on possible solutions or improvement.

Teaching for Interdisciplinary Understanding: What counts as quality work?

Individuals demonstrate interdisciplinary understanding when they integrate knowledge and modes of thinking from two or more disciplines (or well established fields of study) in order to create products, raise questions, solve problems, and offer explanations of the world around them in ways that would not have been possible through single disciplinary means ( adapted from Boix Mansilla & Gardner, 1996). 

Disiplinlerarası Anlayış Amaca Yöneliktir – Disiplinlidir- Entegredir

Öğrencileri yeni bir durumda bir çalışma üretmek için çeşitli uzmanlık alanlarını kullanmaya davet etmek onlar için önemli öğrenme fırsatları doğurur. Orijinallik, kişisel anlam, yaratıcılık ve risk alma gibi nitelikler bu tür bir çalışmayla ilişkilidir ve çok istenen niteliklerdir. Bu değerlendirme aracı öğrenciler arasında sıklıkla hayran kaldığımız türde çalışmaların altında yatan entegre çalışma becerisinin özelliklerini ortaya koymakta ve öğrencilerimizin nerelerde desteğe ihtiyaç duyduğunu görmemize yardımcı olmaktadır.

Interdisciplinary Understanding is… Purposeful – Disciplined – Integrative

Inviting students to use a variety of areas of expertise in a novel situation to produce a piece of work opens up important learning opportunities for them. Qualities like originality, personal meaning, creativity, and risk taking are associated with this kind of work and are highly desirable. This assessment tool is designed to reveal aspects of the craft of integrative work that underlie the kind of work that we often admire among our students, and help us see where our students might need additional support.  

Bu araç dikkatleri çalışmanın dört boyutuna yönlendirmektedir: amacı, disiplin temeli, entegrasyon sağlaması ve düşünmeye dayalı oluşudur. Çoğu düşünme çerçevesi gibi, disiplinlerarası anlayış da öğretmenlerin bir ünitede veya projede kullanabileceği ve istenen niteliklere ve anlama seviyelerine uyarlayabilecekleri esnek bir araçtır.

Öğretmenlere ne öğreteceklerini veya öğrenci çalışmasına tam olarak nasıl not vereceklerini söylemez. Bunun yerine, çalışmanın disiplinlerarası olmasını sağlayan başlıca yanlarını ortaya koyar. Aracın birden fazla disiplin kombinasyonuna uyarlanabilecek genel değerlendirme sorularına sahip olmasına rağmen, bu gibi sorulara verilecek cevaplar çalışmanın türüne ve değerlendirilen disiplin kombinasyonlarına göre büyük farklılık gösterecektir.

The tool guides our attention to four dimensions of the work: its purpose, disciplinary grounding, leveraging integrations and thoughtfulness.  Like most thinking frames it is a flexible instrument for faculty to use and adapt to the desired qualities and levels of understanding in a unit or project.

It does not tell faculty what to teach, nor how exactly to grade student work. Instead it reveals the central aspects of work that make it interdisciplinary. While the tool poses generic assessment questions applicable to multiple disciplinary combinations, the responses to such questions will vary greatly depending on the type of work and disciplinary combinations assessed.     

Bu dört değerlendirme boyutu aşağıda öğretmenlerin eldeki çalışmaların özelliklerini belirlemek, çalışmaları değerlendirmek ve daha çok rehberlik etmek için kullanabilecekleri yol gösterici sorularla birlikte tanımlanmaktadır. Tüm boyutlar bir çalışmada eşit derecede bulunmayabilir ve öğretmenler öğrencilerin gelişen disiplinlerarası anlayışını açığa çıkarmak için birden fazla kaynak toplama olasılığını araştırabilirler. Ayrıca, boyutlar birbiriyle diyalog halindedir ve herhangi bir sıralamada düşünülebilirler.

The four assessment dimensions are described below with guiding questions that faculty may use to characterize, assess, and further guide the work at hand. Not all dimensions may be equally present in one piece of work and faculty may explore the possibility of collecting multiple sources to reveal students’ developing interdisciplinary understanding. Furthermore, dimensions are in dialogue with one another and can be considered in any order.  
Disiplinlerarası Anlayışı Değerlendirmek için Bir Araç

Amaç

Disiplinlerarası çalışma sıklıkla çok boyutlu olguları veya olayları tanımlamaya veya açıklamaya, karmaşık problemleri çözmeye, yeni yorumlar ileri sürmeye, ürünler oluşturmaya yöneliktir. Bir çalışmanın veya disiplinlerarası incelemenin amacı çalışmada ustalaşmayı tetikler – hangi disipline ait fikirler ilgili, hangi disiplinler baskın olmalı, çalışmanın amaçlarını geliştirmek veya ilerletmek için disiplinler nasıl birleştirilebilir, çalışmanın “tamamlandığına” ve amacına ulaştığına nasıl karar verilir.

A Tool to Assess Interdisciplinary Understanding   

Purpose  

Interdisciplinary work is often geared toward describing or explaining phenomena or events that are multidimensional, solving complex problems, proposing new interpretations, creating products. The purpose of a piece of work or interdisciplinary exploration drives the crafting of the work — what disciplinary insights are relevant, which disciplines should dominate, how disciplines could be combined to leverage or advance the goals of the work, how to decide when the work is “done” and its purpose accomplished.  

Disiplinin temeli

Disiplinlerarası çalışmalarda amaca ulaşmak için iki veya daha fazla disipline veya uzmanlık alanına ait görüşlerden, bulgulardan, yöntemlerden, tekniklerden, dillerden ve düşünme şekillerinden faydalanılır. Bu boyut öğrencilerin derste sunulan disiplinlerarası öğrenme olanaklarından çalışmalarının amacına yönelik olarak ne kadar yararlandıklarını değerlendirir.

Disciplinary grounding  

Interdisciplinary work takes advantage of insights, findings, methods, techniques, languages, and modes of thinking in two or more disciplines or areas of expertise to accomplish its goals. This dimension examines the degree to which students have taken advantage of the disciplinary learning opportunities offered in the course to advance the purpose of their work.  

Entegrasyonları Arttırmak

Disiplinlerarası çalışmalar öğrencileri sadece birden fazla disiplinden faydalanmaya değil, aynı zamanda bir çalışmanın amacına ulaşması için bu disiplinleri entegre etmeye de davet etmektedir. Disiplinler birleştirildiği zaman, yeni anlayışlar edinmek mümkündür.

Örneğin, kimya gibi yeni bir disiplini küresel iklim değişikliği konusundaki bir coğrafya çalışmasına entegre ederek öğrenciler bu olguyu sadece coğrafya dersinde açıklayamayacakları şekillerde açıklayabilirler (Co2’nin atmosferde sıcaklığı nasıl tuttuğu gibi).

Geçmişte yaşanmış bir olayla (tarih) ilgili estetik görsel bir yorum (resim) yapmak öğrencilerin olayın önemini çağrıştıran bir metaforda –sanatsal olmayan bir yaklaşımda atlanabilecek bir metaforda—sentezlemelerini sağlar. Çok disiplinli kombinasyonlar daha derinlemesine ve zengin anlayış kazanmaya yardımcı olabilir.

Leveraging Integrations  

Interdisciplinary work invites students not only to use multiple disciplines but to integrate them to accomplish the purpose of a piece of work. When disciplines are combined, new understandings are possible.

For example, by integrating a new discipline like chemistry in a geography-based study of global climate change students become able to explain the phenomenon (e.g. how Co2 traps heat in the atmosphere) in ways that they would not have been able to get at through geography alone.

Making a memorial—i.e. creating an aesthetic visual commentary (art) about a past event (history), enables students to synthesize the significance of the event in an evocative metaphor–one that a non-artistic approach might have missed. Multiple disciplinary combinations can invite deeper and richer understandings.  

Düşünmek

Disiplinlerarası çalışmalar öğrencileri çalışma konusunu düşünmeye dayalı olarak ele almaya davet eder. Öğrenciler tarihi bir olayı yorumlamak için farklı estetik kararları değerlendirirler, sosyal veya doğal olgularla ilgili çelişkili açıklamaları dikkate alırlar, insan deneyiminin daha derin, muğlak bilgilerine ulaşmaya çalışırlar. Düşünmek –seçenekleri, olasılıkları ve zorlukları dikkate alabilme yeteneği—disiplinlerarası çalışma üretme sürecinin özelliklerindendir ve bazen elde edilen çıktıda açıkça görülür.

Thoughtfulness  

Interdisciplinary work invites students’ thoughtful engagement with their topics of study. Students weigh different aesthetic decisions to interpret a historical event, they consider competing explanations for social or natural phenomena, they strive for deeper, less obvious accounts of human experience. Thoughtfulness — the ability to consider choices, possibilities and challenges with care — characterizes the process of producing interdisciplinary work and is sometimes made explicit in its outcome.  

Entegrasyon enstantaneleri

Disiplin entegrasyonu öğrencilerin disiplinlerarası çalışmalarında çok farklılık gösterdiği için aşağıda bazı temel entegrasyon şekilleri tanımlanmaktadır. Bu liste uzun bir liste değildir ve birlikte uygulanabilirler.

Estetik sentez Öğrenci bir fen, tarih, sosyal bilimler problemini derinlemesine inceler ve problemin anlamını veya önemini bir metaforla veya sanat çalışmasıyla (tarihi anıt gibi) ortaya koyar.

Çapraz araç Belirli bir kavram, araç veya beceri (yakın gözlem, negatif alan çizimi gibi) çeşitli disiplinler bağlamında (biyolojik çizimler, mimari, film) uygulanır ve araç veya uygulama bağlamı daha derinlemesine anlaşılır.      

Rezonans Bir kavram (acı çekme, adalet, vb.) çok disiplinli bağlamlarda (sanat eseri, roman, biyografi) araştırılır ve böylece kavramın anlamı ilgili nüansları, detayları ve zenginlikleri kapsayacak şekilde genişletilir (beşeri bilimlerde sıklıkla kullanılır).  

Karmaşık açıklama Çeşitli disiplinlerce ele alınan çeşitli problemlere bir açıklama getirilir (küresel ısınma gibi).

Pragmatik çözüm Bir veya daha fazla disipline ait bakış açısıyla bir problem çözülür (veya bir ürün geliştirilir) (teknoloji destekli müzik enstrümanları gibi).

Yerleştirme Bir disipline ait unsurlar daha geniş kapsamlı tarihi sosyal veya kültürel bağlamlara yerleştirilir (Göreliliğin tarihi gibi).   

Somutlaştırma Bir örnek veya durum çeşitli disiplinlerarası bağlantıların bir mikro evreni gibi görülür (küresel üretimle ilgili vaka çalışmaları).

Veronica Boix-Mansilla,  SSRC – Assessing Interdisciplinary Products of Work and Habits of Mind, Harvard Interdisciplinary Studies Project  in Liberal Education

Snapshots of integration

Because disciplinary integration varies greatly in student interdisciplinary work, a few core forms of integration are outlined below. The list is not exhaustive, and the forms of integration are not mutually exclusive.  

Aesthetic synthesis Student examines a scientific, historical, social, problem in depth and distills its meaning or significance in a metaphor or work of art (e.g. historical monument).

Crossover tool A particular concept, instrument, or skill (e.g. close observation, negative space drawing) is applied in a variety of disciplinary contexts (biological drawings, architecture, film) resulting in a deeper understanding of tool and context of application itself.     

Resonance A particular concept is explored (e.g. suffering, justice) in multiple disciplinary contexts  (a work of art, a novel, a memoir) thereby extending the meaning of the concept to embrace nuances, detail, and richness in associations (often used in the humanities).  

Complex explanation An explanation is built on multiple causes stemming from various disciplines (e.g., global warming).  

Pragmatic solution A practical problem is solved (or a product developed) by the inclusion of one or more new disciplinary perspectives (e.g., technologically augmented musical instruments)     

Embedding Elements in one discipline are placed in broader historical social or cultural contexts (e.g., the history of Relativity).  

Embodying A particular example or case is seen as a microcosm of various disciplinary connections (case studies on global production).

Veronica Boix-Mansilla,  SSRC – Assessing Interdisciplinary Products of Work and Habits of Mind, Harvard Interdisciplinary Studies Project  in Liberal Education

http://webshare.northseattle.edu/IS/readings/what_is_interdisciplinary_learni.htmhttp://webshare.northseattle.edu/IS/readings/what_is_interdisciplinary_learni.htm

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s