“Universal Design for Learning” Nedir?

Öğrenme için Evrensel Tasarım

http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/LearningforAll2013.pdf

“Evrensel tasarım insan yeteneğinin geniş bir bölümünün özel değil, sıradan olduğu düşüncesinden doğan, sürekli bir tasarım yaklaşımıdır. Evrensel tasarım engelliler, yaşlılar, çocuklar ve ortalamanın dışındaki herkes için uygundur, tüm kullanıcılar için bir şekilde faydalıdır.” (OWP/P Architects, VS Furniture, & Bruce Mau Design, 2010, p. 200)

“Evrensel Tasarım sadece bir özel eğitim tekniği değildir; tüm öğrencilerin öğrenimini geliştirmeye yönelik bir tekniktir.” (Turnbull, Turnbull, Shank, Smith, & Leal, 2002, p. 92)

“Çeşitliliğin olduğu bir sınıfta tüm öğrenenlere tek bir yöntemle ulaşılamaz. Hedefleri gerçekleştirmek için çoklu yollar gerekmektedir.” (Hitchcock, Meyer, Rose, & Jackson, 2002, p. 18)

Öğrenme için Evrensel Tasarım (ÖET) fiziksel engelli kişilerin erişebileceği binalar planlarken yapılan mimari çalışmalardan esinlenilerek ortaya çıkmıştır (Turnbull et al., 2002). Mimarlar ilave iyileştirmelerin sadece engelli kişiler için değil, tüm kullanıcılar için erişimi kolaylaştırdığını gözlemlemişlerdir. Mesela, bir giriş rampası tekerlekli sandalyedeki birinin binaya daha kolay girmesini sağlarken aynı zamanda bebek arabalı bir ebeveynin, bisikletli birinin veya yürüme desteği kullanan birinin de binaya girişini kolaylaştırmaktadır. Araştırmalardan elde edilen deliller de belirli bir gruba yönelik yardımın eğitim alanında herkesin yolunu bulmasına yardımcı olabileceğini desteklemektedir.

Eğitimciler belirli bir öğrencinin veya öğrenci grubunun ihtiyaçlarına hitap eden öğretim stratejileriyle pedagojik materyallerin ve araçların tüm öğrenciler için de faydalı olabileceğini fark etmeye başlamışlardır.

Örneğin, sesli yanıt sistemi yazılımı, düzenleme yazılımları ve etkileşimli beyaz tahtalar gibi çeşitli yardımcı teknolojiler özel eğitim gereksinimleri olan öğrencilerin müfredata erişmesini sağlamaktadır. Bu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla öğretmenler bunların sınıftaki tüm öğrencilerin öğrenimini geliştirebileceğini keşfetmiştir. Bu keşif, bu teknolojilerin günümüzde sınıfta kullanılma şeklini değiştirmiştir.

ÖET’nin amacı tüm öğrencilerin müfredata erişmesini sağlamak ve eğitimcilerin ürünleri ve ortamları yaş, beceri veya durum nasıl olursa olsun herkes için erişilebilir kılacak şekilde tasarlamalarına yardımcı olmaktır. “Tasarım odaklı düşünmeyi” bakış açısı olarak benimsemek eğitimcilere teknolojinin nasıl entegre edileceği ve öğrencilerin katılmasını en iyi nasıl sağlayabilecekleri gibi günümüz sınıflarında karşılaştıkları günlük karmaşık sorunlara sıklıkla basit çözümler üreten yeni araçlar ve yeni yaklaşımlar sunacaktır.

Tasarım odaklı düşünme öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlayarak başlayan insan odaklı bir süreçtir. Yirmi birinci yüzyıl öğrenimi ve öğretimine uygun yaratıcılık, işbirliği, empati ve farklı düşünme becerilerini besler.

Design Thinking for Educators New York City’de bağımsız bir okul olan Riverdale Country School ile eğitimcilerin K-12 eğitimi bağlamında tasarım odaklı düşünceyi ve gündelik sorunları çözmeye yönelik yöntemleri uygulamalarına yardım etmek için gerçek yaşam hikâyeleri, kaynaklar ve eğitim sunan ödüllü bir küresel tasarım şirketi olan IDEO ev sahipliğindeki faydalı bir web sitesidir.  www.designthinkingforeducators.com.

“Universal design is … an enduring design approach that originates from the belief that the broad range of human ability is ordinary, not special. Universal design accommodates people with disabilities, older people, children, and others who are non-average, in a way that benefits all users.” (OWP/P Architects, VS Furniture, & Bruce Mau Design, 2010, p. 200)

“Universal Design is not just a technique for special education; rather it is a technique to enhance the learning of all students.” (Turnbull, Turnbull, Shank, Smith, & Leal, 2002, p. 92)

“In a diverse classroom, no single method can reach all learners. Multiple pathways to achieving goals are needed.” (Hitchcock, Meyer, Rose, & Jackson, 2002, p. 18)

UDL was inspired by work in architecture on the planning of buildings with a view to accessibility for people with physical disabilities (Turnbull et al., 2002). Architects observed that the added improvements facilitated access for all users, not just people with physical disabilities. An access ramp, for instance, provides a person using a wheelchair with easier access to a building, but it also makes it easier for a parent with a child’s stroller, a cyclist, or someone using a walker. Bolstered by evidence from research, the notion that assistance targeted at a specific group can help everyone found its way into the field of education.

Educators began to realize that teaching strategies and pedagogical materials and tools that respond to the special needs of a specific student or group of students can also be useful for all students.

For example, various types of assistive technology, such as speech-to-text software, organizational software, and interactive whiteboards, enable students who have special education needs to access the curriculum. When these technologies became more widely available, teachers discovered that they could enhance learning for all students in the classroom. The discovery has transformed the way in which such technologies are being used in the classroom today.

The aim of UDL is to provide access to the curriculum for all students, and to assist educators in designing products and environments to make them accessible to everyone, regardless of age, skills, or situation. Adopting “design thinking” as a mindset can provide educators with new tools and new approaches that often yield simple solutions to complex everyday challenges that they face in the classroom today, such as how to integrate technology and how best to engage students.

Design thinking is a human-centred process that begins by understanding the needs and motivation of students, parents, and educators. It nurtures creativity, collaboration, empathy, and divergent thinking skills appropriate for twenty-first-century learning and teaching.

Design Thinking for Educators is a useful website co-hosted by Riverdale Country School, an independent school in New York City, and IDEO, an award-winning global design firm that provides real-life stories, resources, and training to help educators apply design thinking and methods to solve everyday challenges in the context of K–12 education.  www.designthinkingforeducators.com.

ÖET’nin temel kavramları şöyle özetlenebilir:

Evrensellik ve eşitlik.  

ÖET öğretimin tüm öğrencilerin güçlü yanlarından faydalanılacak ve tüm öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde hazırlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. ÖET’deki “evrensel” sözcüğü herkes için tek bir en iyi çözüm olduğu anlamına gelmemekte, her öğrenenin kendine özgü yapısına dair farkındalığı ve her bir öğrenene uygun öğrenme deneyimleri yaratarak farklılıklara hitap etme ve öğrenenlerin gelişme gösterme yeteneğini en üst seviyeye çıkarma ihtiyacını yansıtmaktadır (Rose & Meyer, 2002).

Bu başarı seviyeleri ne olursa olsun tüm öğrencilerin öğrenimini geliştirecek ve her birinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olacak öğrenme fırsatları planlamak anlamına gelmektedir. ÖET öğretmenleri bir sınıf profili geliştirmeye ve sonra da en başından itibaren sadece özel eğitim ihtiyacı olanların değil tüm öğrencilerin güçlü yanlarından yararlanacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış araçlar ve pedagojik materyaller sunmaya teşvik etmektedir.

The core concepts of UDL can be summarized as follows:

Universality and equity.

UDL is intended to ensure that teaching is tailored to draw on the strengths and meet the needs of all students. The “universal” in UDL does not imply that there is one optimal solution for everyone; rather, it reflects awareness of the unique nature of each learner and the need to accommodate differences, creating learning experiences that suit individual learners and maximize their ability to progress (Rose & Meyer, 2002).

This means planning learning opportunities that will extend the learning of all students, whatever their level of achievement, and help each one reach his or her potential. UDL encourages teachers to develop a class profile and then plan, from the beginning, to provide means and pedagogical materials that are tailored to draw on the strengths and meet the needs of all students and not only those with special education needs.

Esneklik ve kapsayıcılık.  

Öğretimin planlanması ve öğretmenlerin öğrenci aktivitelerine ayırdığı zaman performans seviyeleri ne olursa olsun tüm öğrencilere gerçek öğrenme deneyimleri sunacak kadar esnek olmalıdır.

Öğrencilere şu yollarla yardım edilebilir:

 • Öğrenme ihtiyaçlarıyla ilgili ve bu ihtiyaçlara duyarlı; tüm duyularını kullanmalarını sağlayan ve şekil, zorluk seviyesi ve sunum şekli bakımından farklılık gösteren çeşitli öğretim stratejileriyle ve pedagojik materyallerle;
 • Çeşitli teknolojik medya ve araçlarla;
 • Çeşitli medya, format ve cevap seçenekleri içeren farklı değerlendirme stratejisi türleriyle;
 • Mekânı farklı şekillerde kullanarak.

Uygun tasarlanmış bir mekân.  

Bir öğrenme ortamı şunları sağlamalıdır:

 • Tüm öğrencilerin net bir görüş hattı olmasını;
 • Basılı, elektronik ve etkileşimli metinler gibi tüm öğrenme materyallerinin tüm öğrencilerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde olmasını;
 • Yardımcı cihazlar veya yardımcı öğretmenler için yeterli yer olmasını.

Flexibility and inclusiveness.

The planning of teaching and the time teachers allocate to students’ activities must be sufficiently flexible to provide real learning experiences for all students, regardless of their performance level.

Students are accommodated through:

 • a variety of teaching strategies and pedagogical materials that are relevant, engaging, and responsive to their learning needs; that make use of all the senses; and that vary in form, level of difficulty, and manner of presentation;
 • a variety of technological media and tools;
 • different types of assessment strategies, involving a range of media, formats, and response options;
 • various ways of using space.

An appropriately designed space.

A learning environment should ensure that, for example:

 • all students have a clear line of sight;
 • all learning materials, including print, electronic, and interactive texts, are within comfortable reach of all students;
 • there is adequate space for assistive devices or teacher’s assistants.

 

Basitlik.

Öğretmenler aşağıdakileri yaparak gereksiz karmaşıklığı önleyebilir ve dikkat dağıtıcı bilgileri en aza indirebilirler:

 • Tutarlı ve karşılanabilir beklentiler sunarak;
 • Öğrenme hedeflerini belirlemek için açık, öğrenci dostu bir dil kullanarak öğrencilerle işbirliği yaparak;
 • Öneminin anlaşılması için bilgileri sıralı olarak düzenleyerek;
 • Yönergeleri küçük aşamalara ayırarak;
 • Öğrenme sırasında tanımlayıcı geribildirimde bulunarak.

Simplicity.

Teachers can avoid unnecessary complexity and minimize distracting information by:

 • communicating consistent and achievable expectations;
 • collaborating with students to construct learning goals, using clear, student-friendly language;
 • arranging information sequentially to clarify its relative importance;
 • breaking instructions down into small steps;
 • providing descriptive feedback during the learning.

Güvenlik.

Güvenlik öğrenmenin önkoşullarındandır. Sınıflar hem fiziksel hem de duygusal anlamda güvenli olmalıdır.

Yardımcı Teknolojiler ve ÖET  

Özel eğitim programlarında ve sınıflarında etkileşimli beyaz tahtalar gibi yardımcı teknolojilerin kullanılması eşitlik, erişilebilirlik ve ÖET ile ilgili tartışmalar için kuvvetli bir çıkış noktası olmuştur.

Safety.

Safety is a precondition for learning. Classrooms must be safe in both the physical and the emotional sense of the word.

Assistive Technology and UDL

The use of assistive technology, such as interactive whiteboards, for special education programs and classes provided a powerful starting point for focused discussions about equity, accessibility, and UDL.

Öğrenme için Evrensel Tasarım

Duygusal Ağlar: Öğrenmenin NEDENi

Öğrenenlerin nasıl katıldıkları ve motivasyonlarını nasıl korudukları; nasıl zorlandıkları, heyecanlandıkları veya ilgilendikleri  duygusal boyutlardır.

Öğrenmenin gerçekleşmesi için ilgiyi ve motivasyonu harekete geçirin.  

Tanıma ağları: Öğrenmenin NEsi

Bilgilerin nsaıl toplandığı ve gördüğümüzü, duyduğumuzu ve okuduğumuzu nasıl kategorilere ayırdığımız; harfleri, sözcükleri veya bir yazarın üslubunu berlilemek tanıma görevleridir.

Bilgileri ve içeriği farklı şekillerde sunun.

Stratejik ağlar: Öğrenmenin NASILı

Görevlerin planlanması ve yapılması. Düşüncelerimizi nasıl düzenlediğimiz ve ifade ettiğimiz. Bir deneme yazısı yazmak veya bir matematik problemi çözmek stratejik görevlerdir.

Öğrencilerin bildiklerini ifade etme yollarını farklılaştırın.

 

Öğrenme İlkeleri için Evrensel Tasarım

Aşağıdakiler için çeşitli seçenekler sunun:

Katılım

Amaca yönelik, motive öğrenenlerin katılımı.

Öğrenme için ilgilerini çekin ve onları motive edin.

Temsil

Kaynağa ve bilgiye dayalı öğrenenler.

Bilgiyi ve içeriği farklı şekillerde sunun.

Eylem & İfade

Stratejik, hedef odaklı öğrenenler.

Öğrencilerin bildiklerini ifade etme yollarını farklılaştırın.

 http://www.udlcenter.org/

http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/LearningforAll2013.pdf

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s