Tasarımla Anlama (Geriye Doğru Tasarım) Yöntemiyle Öğretim Terimler Sözlüğü

 

Glossary of Terms

Çapa

Çapa, her yetkinlik seviyesi için belli performans standartları belirlemek amacıyla kullanılan örnek bir çalışma veya performanstır. Çapalar, iyi çalışmaların somut birer örneği olarak puanlama güvenilirliğine katkıda bulunur ve öğrencilere yardımcı olur.

Anchor

An anchor is a sample of work or performance used to set the specific performance standard for each level of proficiency.  Anchors contribute to scoring reliability and support students by providing tangible models of quality work.

Değerlendirme

Değerlendirme ile çalışmanın değeri veya derecesi kastedilmektedir.

Assessment

Assessment refers to the act of determining a value or degree.

 

Otantik Değerlendirme  

Otantik değerlendirme önemli, gerçek zorluklara benzeyecek veya aynısı olacak şekilde tasarlanmış görevlerden ve aktivitelerden oluşmaktadır. Otantik değerlendirmede öğrencilerden bilgilerini gerçek amaçlarla, hedef kitleleriyle ve durum değişkenleriyle gerçekçi bir şekilde kullanmaları istenir. Otantik değerlendirmeler “testten” fazlasını yapmalıdır; öğrencilere bir konunun “yapılmasının” nasıl olduğunu ve bir alanda veya meslekte en önemli görülen performans zorluklarının nasıl olduğunu öğretmeleri gerekir.

Authentic assessment

An authentic assessment is one composed of tasks and activities designed to simulate or replicate important, real‐world challenges.  It asks a student to use knowledge in real‐world ways, with genuine purposes, audiences, and situational variables.  Authentic assessments are meant to do more than “test;”   they should teach students what the “doing” of a subject looks like and what kinds of performance challenges are actually considered most important in a field or profession.

Geriye Doğru Tasarım  

En sonu düşünerek başlayıp bu sona doğru ilerleyerek müfredat veya ünite tasarlama yaklaşımıdır. Bu terim Understanding by Design’da (Tasarımla Anlama) Grant Wiggins ve Jay McTighe tarafından kullanılmaktadır.

Backward Design

An approach to designing a curriculum or unit that begins with the end in mind and designs toward that end.  This term is used by Grant Wiggins and Jay McTighe in Understanding by Design.

Kıstas

Bir standart için somut gösterge görevi gören açıkça belirlenmiş gelişme noktalarıdır.

Benchmark

Clearly demarcated progress points that serve as concrete indicators for a   standard.

Büyük Fikir  

Tasarımla Anlamada (Wiggins and McTighe, 2005), büyük fikir müfredatın, öğretimin ve değerlendirmenin odak noktası olması gereken temel kavramlar, ilkeler, teoriler ve süreçlerdir. Büyük fikirler kalıcıdır, önemlidir ve belli bir ünitenin kapsamı dışına aktarılabilirler.

Big Idea

In Understanding by Design (Wiggins and McTighe, 2005), the core concepts, principles, theories, and processes that should serve as the focal point of the curriculum, instruction, and assessment.  Big ideas are enduring and important and transferable beyond the scope of a particular unit.

Kavram

Kavram bir sözcükle veya ifadeyle temsil edilen zihinsel bir oluşum veya kategoridir. Kavramlar hem somut nesneleri (sandalye, telefon) hem de soyut fikirleri (cesaret, anarşi) içerirler.

Concept

A concept is a mental construct or category represented by a word or phrase.   Concepts include both tangible objects (chair, telephone) and abstract ideas (bravery, anarchy).

İçerik Standardı  

İçerik standardı “Bir öğrenci ne bilmeli, yapmalı veya anlamalı?” sorusuna cevap verir.

Content Standard

A content standard answers the question, “What a student should know, do or understand?”

Müfredat

Müfredat öğretilmesi gereken şeyi temsil eder. İçeriğe ve süreç standartlarına dayalı net ve kapsamlı bir plandır.

Curriculum

The curriculum represents what should be taught.  It is an explicit and  comprehensive plan that is based on content and process standards.

Müfredatı Uygulama  

Müfredatı uygulama müfredattakilerin yerine getirilmesidir.

Curriculum Implementation

Curriculum implementation is putting the curriculum into place.

Müfredat Haritalama

Müfredat haritalama ve ağ oluşturma öğretmenlerin müfredatı, seviyeler arasındaki standartları ve öğrenme aktivitelerini öğrenmenin tüm öğrenciler için anlamlı olmasını sağlayacak şekilde bir seviye içinde düzenlemelerini gerektiren yaklaşımlardır.

Curriculum Mapping

Curriculum mapping and webbing are approaches that require teachers to align the curriculum, standards, and learning activities across grade levels, within a grade level to ensure a continuum of learning that makes sense for all students.

Kalıcı Olarak Anlaşılacaklar  

Kalıcı olarak anlaşılacaklar sınıf ortamı dışında kalıcı değeri olan büyük fikirlere dayalı belli çıkarımlardır. Öğrencilerin konu hakkında ne anlayacaklarını net bir şekilde tanımlayan tam cümle ifadeleridir.

Enduring Understanding

Enduring understandings are specific inferences, based on big ideas that have lasting value beyond the classroom.  They are full‐sentence statements that describe specifically what students will understand about the topic.

Temel Öğrenimler

Temel öğrenimler yaşayan bir müfredatın garantili bel kemiğidir. Temel Öğrenimler standartlara uygundur ve tüm öğrencilerin gelecek seneki eğitime hazır olabilmek için tartışılmaz olarak iyice öğrenmeleri gereken becerileri, içeriği ve kavramları ifade ederler.

Robert Marzano (2003), okullarda neyin işe yaradığını araştırırken öğrenci başarısını destekleyen beş faktör bulmuştur. Marzano istatistiksel etki büyüklüğü analizini kullanarak garantili ve canlı bir müfredatın genel öğrenci başarısını belirlemedeki en güçlü okul faktörü olduğu sonucuna varmıştır.

Marzano garantili ve yaşayan müfredatı, öğrenme fırsatı (garantili) ile öğrenme zamanının (canlı) bir birleşimi olarak tanımlamaktadır. Marzano’ya göre, öğrenciler belli seviyelerde ve belli derslerde ele alınması gereken standartları açıkça ifade eden bir müfredat okuduklarında öğrenme fırsatına sahip olmaktadırlar. Bir müfredat istenen standartların sayısı bir öğrencinin verilen süre zarfında (genellikle bir dönem, üç aylık dönem veya yıl) iyice öğrenebileceği şekilde yönetilebilir ise canlıdır.

Essential Learnings

Essential Learnings are the backbone of a guaranteed viable curriculum. Essential Learnings are aligned with standards and articulate the skills, content, and concepts determined to be non‐negotiable areas of proficiency attainment by all students so that they are prepared for the next year/level of education.

In researching what works in schools, Robert Marzano (2003), found five school‐level factors that promote student achievement.  Using the process of statistical effect size analysis, Marzano concluded that a guaranteed and viable curriculum is the most powerful school‐level factor in determining overall student achievement.

Marzano defines a guaranteed and viable curriculum as a  combination of opportunity to learn (guaranteed) and time to learn (viable).   According to Marzano, students have the opportunity to learn when they study a curriculum that clearly articulates required standards to be addressed at specific grade levels and in specific courses.  A curriculum is viable when the number of required standards is manageable for a student to learn to a level of mastery in the time provided (usually a semester, trimester, or year).

Öğrenme Aktiviteleri  

Öğrenme aktiviteleri öğrencilerin istenen sonuçları elde etmelerini sağlayan materyaller, projeler, dersler, videolar, ödevler, sunumlar, görevler ve kelimeler gibi deneyimler ve öğretimdir.

Learning Activities

These represent the experiences and instruction that will enable students to   achieve the desired results such as materials, projects, lectures, videos,  homework, assignments, presentations, accommodations, and vocabulary.

Temel Soru

Temel soru (önemsiz veya öncü olmanın aksine) bir konunun veya müfredatın özüdür ve konuyu sorgulanmaya ve açığa çıkarmaya teşvik eder. Temel soruların tek bir cevabı yoktur, akla yatkın farklı cevapları vardır. Temel bir soru kapsamlı olabilir, sınıf seviyesine özgü olabilir veya üniteye özgü olabilir.

Essential Question

An Essential Question lies at the heart of a subject or a curriculum (as opposed to being either trivial or leading) and promotes inquiry and uncoverage of a subject.   Essential questions do not yield a single answer, but produce different plausible responses.  An essential question can be overarching, grade level specific, or unit specific in scope.

Temel Konular, Beceriler, Süreçler, Kavramlar

Konular, beceriler, süreçler ve kavramlar Temel Öğrenimlere açıklık kazandırır, başarı göstergelerini belirler ve biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmelerden hangisinin seçileceğini gösterir.

Essential Topics, Skills, Processes, Concepts

The topics, skills, processes, and concepts clarify the Essential Learnings, describe indicators of achievement, and inform the selection of formative and summative assessments.

Biçimlendirici değerlendirme

Biçimlendirici Değerlendirme Özetleyici Değerlendirmeye Karşı
Biçimlendirici Değerlendirme

Öğretim sürecinin bir parçasıdır.

  Özetleyici Değerlendirme

Belli bir dönemde öğrencilerin ne bilip bilmediklerini belirlemek için kullanılır.

·      Kısa sınavlar

·      Gözlemler

·      T-Tabloları, Venn Diyagramları ve diğer öğrenci öğrenimi delillerini oluşturma

·      Sınıf içi çalışmalar/ödevler

·      Yazılar & dersten çıkış biletleri

·      Öğretmenin sonraki dersi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlamasına yardım eder

·     Her ikisi de değerlendirme yoludur.

·     Soru sorma stratejilerinin ele alınması gerek

·     Bir öğrenciyi etkili bir şekilde değerlendirmek için her ikisinin de kullanılması gerek

·     Öğrenciye geribildirimde bulunmak için her ikisi de kullanılabilir.

·     Sonraki ders planlamasına ışık tutar

·      Ülke çapında uygulanan sınavlar

·      İlçe çapındaki değerlendirmeler veya ara değerlendirmeler

·      Ünite sonu veya bölüm testleri

·      Dönem sonu sınavları

·      Hesap verebilirlik için kullanılan puanlar

·      SAT ve ATC gibi sınavlar

 

Bir değerlendirme, öğrenme aktiviteleri ile ilgili geribildirimler gerçekten öğretimi öğrenenlerin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için kullanılıyorsa biçimlendiricidir.

Formative assessment

An assessment is considered formative when the feedback from learning activities is actually used to adapt the teaching to meet the learner’s needs.

Performans Görevi  

Performans görevinde kişi etkili bir şekilde hareket etmek için bilgisini kullanır veya bilgisini ve uzmanlığını gösteren karmaşık bir ürün ortaya koyar.

Performance Task

A performance task uses one’s knowledge to effectively act or bring to fruition a complex product that reveals one’s knowledge and expertise.

Ön Bilgi ve Beceri  

Bir görevi başarıyla yerine getirmek veya bir şeyi anlamak için gereken bilgi ve beceridir. Bunlar genellikle her şeyi anlamlı, nihai bir performansta bir araya getirmek için gereken belirli bilgiler ve becerilerdir.

Prerequisite knowledge and skill

The knowledge and skill required to successfully perform a culminating task or achieve an understanding.  These typically identify discrete knowledge and  know‐how required to put everything together in a meaningful, final performance.

Süreçler

Süreçler bir öğrencinin içerik standardını karşılarken kullandığı tüm stratejileri, kararları ve alt becerileri içermektedir.

Processes

Processes include all the strategies, decisions, and sub‐skills a student uses in meeting the content standard.

Ürün

Bir performansın ve bu performansı ortaya çıkarak sürecin somut sonucudur. Ürün öğrencinin bilgisini ürünün öğretilen ve değerlendirilen bilgiyi ne kadar yansıttığını veya yansıtmadığını değerlendirmek için geçerlidir.

Product

The tangible and stable result of a performance and the processes that lead to it.  The product is valid for assessing the student’s knowledge to the extent that success or failure in producing the product reflects the knowledge taught and being assessed.

Rubrik

 

Performansı açıkça ifade edilen kriter seviyelerine göre değerlendiren ve öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlayan bir puanlama aracıdır. Rubrik, “Belirlenen bir sonuca yönelik anlama veya yetkinlik kazanma nasıl bir şeydir?” sorusunu cevaplar.   Ölçekler sayısal veya açıklayıcı olabilir.

Rubric

A scoring tool that rates performance according to clearly stated levels of criteria and enables students to self‐assess.  A rubric answers the question, What does understanding or proficiency for an identified result look like?  The scales can be numeric or descriptive.

Kapsam ve Sıralama  

Kapsam bir müfredatta bir süre zarfında (hafta, dönem, yıl, öğrencinin okul hayatı boyunca vb.) işlenecek içeriğin genişliğini ve derinliğini ifade eder. Sıralama da içeriğin zaman içinde öğrencilere hangi sırayla verileceğini ifade eder. İçeriği hangi sıraya göre işlediğinizi ifade eder. Öğrenimin kapsamı ve sıralaması içeriğin sunulmasını düzenler, öğrenci öğrenimini en üst seviyeye çıkarmaya destek olur ve sürekli öğrenme olanakları sunar. Belli bir kapsam ve sıralama olmaması içeriğin rastgele verilmesi ve önemli hususların öğrenilmemesi riskini taşır.

Scope and Sequence

Scope refers to the breadth and depth of content to be covered in a curriculum at any one time (e.g. week, term, year, over a student’s school life).   Sequence refers to the order in which content is presented to learners over time. The order in which you do it. Together a scope and sequence of learning bring order to the delivery of content, supporting the maximizing of student learning and offering sustained opportunities for learning. Without a considered scope and sequence there is the risk of ad hoc content delivery and the missing of significant learning.

Stratejiler  

Stratejiler temel bir öğrenimin gerçekleşmesi için kullanılan prosedürler, yöntemler veya tekniklerdir.

Strategies

Strategies are procedures, methods, or techniques to accomplish an essential learning.

Özetleyici Değerlendirme  

Bir değerlendirme, geribildirim verilen bir süreye kadar öğrenilenlerin özeti olarak kullanılıyorsa özetleyicidir.

Summative assessment

An assessment is considered summative when the feedback is used as a  summary of the learning up to a given point in time.

http://bvsd.org/curriculum/curriculum/K5%20Curriculum%20Documents/Middle%20Level%20Curriculum%20Adopted%202009/SS-8th.pdf

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s