Yaratıcı Öğretim

 

(CREATIVE TEACHING)

Yaratıcılığı öğretmek için, yaratıcı bir şekilde öğretmek zorunludur; yani, sınıfınızdaki en yaratıcı fikirleri açığa çıkarmak için çok yaratıcı bir şekilde çalışmanız gerekecektir. Yaratıcı öğretmenlerin sahip olması gereken tek özellik yaratıcılık değildir. Öğretmenlerin alan bilgisine sahip olmaları ve uygun yaratıcı bir öğrenme ortamını nasıl oluşturabileceklerini de bilmeleri gerekmektedir. Keşif en çok ne zaman önemli? Beklentileriniz neler ve bunları en iyi nasıl aktarabilirsiniz? Bu soruların cevapları çok farklı olduğu için tüm ihtiyaçlara hitap eden tek bir teknik yoktur.

In order to teach creativity, one must teach creatively; that is, it will take a great deal of creative effort to bring out the most creative thinking in your classes. Creativity is not the only required element for creative instructors. They must also know their fields and know how to create an appropriate learning environment. When is discovery most important? What are your expectations and how can you best communicate them? Because answers to these questions are so diverse no one technique will fit all needs.

Genel Teknikler

Tersine Çevirme

Nedir: Tersine çevirme yönteminde belli bir durum alınır ve tam tersine çevrilir. Herhangi bir durum farklı şekillerde “tersine çevrilebilir.”

Faydaları: Bir probleme veya duruma farklı bir açıdan bakmak neticesinde yeni çözümler veya yaklaşımlar bulunabilir. Tersine çevirme şeklinin anlamlı olup olmaması önemli değildir.

Örnek: Pazarlama dersinde, “yönetim mağazayı nasıl geliştirebilir?” diye sormak yerine, bunun tam tersi sorular sorulabilir: Mağaza yönetimi nasıl geliştirebilir? Yönetim mağazayı nasıl daha kötü hale getirebilir?

Reversal

What: The reversal method takes a given situation and turns it around, inside out, backwards, or upside down. Any situation can be “reversed” in several ways.

Benefits: Looking at a familiar problem or situation in a fresh way can suggest new solutions or approaches. It doesn’t matter whether the reversal makes sense or not.

Example: In a marketing class, instead of asking “how can management improve the store?” reversal questions can ask: How can the store improve management? How can the store improve itself? How can management make the store worse?

Rastgele Girdi

Nedir: Bir etraflıca düşünme aracı olan rastgele girdi problem çözerken taze fikirler veya yeni bakış açıları üretmek için faydalıdır.

Faydaları: Problemle ilgili yeni bakış açıları sunar, yaratıcı hamleleri destekler ve kısıtlayıcı düşünce kalıplarından kurtulmayı sağlar.

Nasıl Uygulanır:  Bir setten, sözlükten veya kendi 60 kelimelik listenizden rastgele bir isim seçin. Çalışılan alanın dışından bir sözcük seçmek yeni fikir edinmeye yardımcı olur.  Kelimenin niteliklerini veya çağrıştırdıklarını sıralayın sonra da bunların her birini probleme uygulayın.  Bunlardan en az bir tanesi yaratıcı bir hamleyi harekete geçirebilir.

Örnek: Arabaların neden olduğu hava kirliliğini önlemek isteyen öğrenciler katalitik dönüştürme ve temiz yakıtlar gibi tüm geleneksel çözümleri düşünmüştür. Kitaplıktaki kitap başlıklarından birini rastgele seçecek olan bir öğrenci “bitkiler” başlığını görebilir. Sınıf, bundan hareketle beyin fırtınası yaparak karbondioksiti azaltmak için yol kenarlarına ağaç dikmek gibi yeni fikirler üretebilir.

Random Input

What: Random input, a lateral thinking tool, is useful for generating fresh ideas or new perspectives during problem solving.

Benefits: It offers new perspectives on a problem, fosters creative leaps, and permits escape from restrictive thinking patterns.

How: Select a random noun, whether from a prepared set, from the dictionary, or one’s own list of 60 words. It is helpful to get new insight by selecting a word from outside the field being studied. List the word’s attributions or associations, then apply each to the problem at hand. With persistence, at least one of these may catalyze a creative leap.

Example: Students thinking about reducing car pollution have so far considered all the conventional solutions, e.g. catalytic conversion and clean fuels. Selecting a random noun from the titles of books in a bookcase, a student may see “Plants.” Brainstorming from this, the class could generate a number of new ideas, such as planting trees on the side of roads or passing exhaust gases through a soup of algae, to reduce carbon dioxide.

Varsayımı Bozma

Nedir: Varsayım sorgulanmayan, varsayılan bir gerçektir. Varsayımı bozma tekniği kişi mevcut düşünce kalıplarına takıldığında veya fikirleri tükendiğinde özellikle etkilidir.

Faydaları: Herkes, içinde yaratıcı çözümler barındıran etrafımızdaki dünyanın olasılıkları görmemizi veya oluşturmamızı nasıl engelleyebileceği hakkında varsayımlarda bulunur.Daha önceden sorgulanmamış varsayımları bilerek aramak ve ele almak yaratıcı düşünceyi harekete geçirir.

Nasıl Uygulanır: Mesela, çözümü zaman veya maliyet kısıtlamaları nedeniyle mümkün olmayan bir görevle veya problemle ilgili varsayımları sıralayın. Sonra bu varsayımların hangi koşullarda doğru olmadığını sorun, eski varsayımlara karşı çıkılıp yeni varsayımlar ileri sürüldükçe inceleme sürecine devam edin.

Assumption Busting

What: An assumption is an unquestioned, assumed truth. Assumption busting is particularly effective when one is stuck in current thinking paradigms or has run out of ideas.

Benefits: Everyone makes assumptions about how the world around us, which in creative situations, can prevent seeing or generating possibilities. Deliberately seeking out and addressing previously unquestioned assumptions stimulates creative thinking.

How: List assumptions associated with a task or problem, for example, that  a solution is impossible due to time and cost constraints. Then ask under what conditions these assumptions are not true, continue the process of examination as old assumptions are challenged and new ones are created.

Taslak Çıkarma

Nedir: Belli bir problemi çözmek için öğrenciler taslaklar çıkarıp bunları birbirleriyle değiştirirler.

Nasıl Uygulanır: Öğrenciler bir masanın etrafında veya çember halinde 6-8 kişilik gruplar halinde otururlar.  Sorular veya problemler iyice açıklanmalı ve her öğrenci tarafından iyice anlaşılmalıdır. Her katılımcı kendi kendine bir veya daha fazla taslak hazırlar ve bitirdiğinde veya belirlenen süre dolduğunda taslağını sağındaki arkadaşına verir. Katılımcılar kendilerine uzatılan taslakları geliştirir veya bunların üzerine notlar ekler veya bunları yine diğer arkadaşlarına verecekleri yeni taslaklar için ilham kaynağı olarak kullanırlar.

Brain-sketching

What: To solve a specific problem, students make sketches and then pass evolving sketches to their neighbors.

How: Students sit in a group of 6-8 around a table or in a circle. Questions or problems should be well explained and understood by each student. Each participant privately makes one or more sketches and passes the sketch to the person on the right when it is finished or when a brief set time has passed. Participants develop or annotate the sketches passed to them, or use them to inspire new sketches which are also passed in turn.

Beyin Fırtınası

Nedir: Bir problem için yaratıcı çözümler geliştirmek için faydalı bir araç olan beyin fırtınası öğrencilerden ilk bakışta çılgınca veya şok edici görünebilen fikirler veya düşünceler geliştirmelerinin istendiği bir etraflıca düşünme sürecidir. Katılımcılar sonra bu düşünceleri orijinal ve faydalı fikirlere dönüştürebilirler. Beyin fırtınası bir meseleyi belirlemeye, bir sorunu veya olası çözümleri teşhis etmeye ve önerilen çözümlere direnmeye yardımcı olabilir.

Nasıl Uygulanır: Problemi açıkça tanımlayın ve karşılanması gereken tüm kriterleri ortaya koyun. Beyin fırtınası seansı boyunca probleme odaklı kalın ama uygulanamaz oldukları açık olsa bile hiç kimsenin fikirleri eleştirmemesini veya değerlendirmemesini sağlayın. Eleştiri yaratıcılığı beyin fırtınası seansının ilk aşamalarında köreltir. Fikirler hemen oracıkta derinlemesine geliştirilmekten ziyade, listelenmelidir; bunun altında yatan fikir de olasılıklar üretmektir. Buna göre, katılımcılar yeni fikirler üretmek için önerilen fikirleri seçmeye teşvik edilmelidir. Bir kişi not alıcı olarak görevlendirilmeli ve fikirler beyin fırtınası seansından sonra incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

Brainstorming

What: Brainstorming, a useful tool to develop creative solutions to a problem, is a lateral thinking process by which students are asked to develop ideas or thoughts that may seem crazy or shocking at first. Participants can then change and improve them into original and useful ideas. Brainstorming can help define an issue, diagnose a problem, or possible solutions and resistance to proposed solutions.

How:  Define the problem clearly lay out any criteria to be met. Keep the session focused on the problem, but be sure that no one criticizes or evaluates ideas during the session, even if they are clearly impractical. Criticism dampens creativity in the initial stages of a brainstorming session. Ideas should be listed, rather than developed deeply on the spot; the idea is to generate possibilities. Accordingly, participants should be encouraged to pick up on ideas offered to create new ones. One person should be appointed as note-taker, and ideas should be studied and evaluated after the session.

Negatif (veya Tersine) Beyin Fırtınası

Nedir: Tersine beyin fırtınası geleneksel beyin fırtınasındaki gibi fikirleri önce biriktirmenin aksine, mevcut kısa bir fikirler listesini analiz etmeyi içermektedir. Olası başarısızlıkları incelemek bir fikir yeni veya karmaşık olduğunda veya hata payı az olduğunda yerindedir. Negatif beyin fırtınasında şu gibi sorular sorulur: “Bu projede ne ters gidebilir?”

Faydaları: Tersine beyin fırtınası yapmak bir problemin doğrudan çözümünü belirlemenin zor olduğu durumlarda önemlidir.

Nasıl Uygulanır:  Bir problemi veya güçlüğü açıkça belirledikten sonra şu soruları sorun “Bu probleme nasıl sebep olmuş olabilirim?” veya “İşleri nasıl daha kötü hale getirebilirim?” Beyin fırtınasında olduğu gibi, hiçbir fikri reddetmeden fikirlerin havada uçuşmasına izin verin. Bu negatif fikirleri değerlendirmek olası olumlu çözümlere yol açabilir.

Negative (or Reverse) Brainstorming

What: Negative brainstorming involves analyzing a short list of existing ideas, rather than the initial massing of ideas as in conventional brainstorming. Examining potential failures is relevant when an idea is new or complex or when there is little margin for error. Negative brainstorming raises such questions as: “What could go wrong with this project?”

Benefits: Reverse brain-storming is valuable when it is difficult to identify direct solutions to a problem.

How:  After clearly defining a problem or challenge, ask “How could I cause this problem?” or “How could I make things worse?” As with brainstorming, allow ideas to flow freely without rejecting any. Evaluating these negative ideas can lead to possible positive solutions.

Kavram Haritalama

Nedir: Kavram haritaları bilgiyi grafik şeklinde temsil eder. Ağlar kavramları temsil eden düğümlerden ve kavramlar arasındaki ilişkileri temsil eden bağlantılardan oluşmaktadır.

Faydaları: Kavram haritaları fikirler üretmeye, karmaşık yapılar tasarlamaya veya karmaşık fikirleri aktarmaya yardımcı olabilir. Eski ve yeni bilgiyi açıkça entegre ettikleri için kavram haritaları öğretmenlerin öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını değerlendirmelerine yardım edebilir.

Nasıl Uygulanır: Haritanın çözmeye yardımcı olması gereken problemi veya meseleyi belirten bir odak sorusu oluşturun. Alanla ilgili temel kavramları (kabaca 25 tane) sıralayın. En genel, kapsayıcı kavramları listenin en üst sırasına koyun ve en spesifik olanları da en alt sıralara koyun.

Duvarda veya beyaz tahtada veya büyük kâğıtlarda vb. küçük not kâğıtlarını (post-it) kullanarak kavramları hiyerarşik olarak düzenleyin. Kavram haritalamada yeniden inceleme temel bir unsurdur, bu yüzden katılımcılar kavramların yerini değiştirebilir ve haritayı yeniden oluşturabilir durumda olmaları gerekmektedir. Kavramlar arasındaki satırlara bağlayıcı sözcükler ekleyerek kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları arayın.

Concept Mapping

What: Concept maps represent knowledge graphic form. Networks consist of nods, which represent concepts, and links, which represent relationships between concepts.

Benefits: Concept maps can aid in generating ideas, designing complex structures, or communicating complex ideas. Because they make explicit the integration of old and new knowledge concept maps can help instructors assess students’ understanding.

How: Create a focus question specifying the problem or issue the map should help resolve. List the key concepts (roughly 20-25) that apply to the area of knowledge. Put the most general, inclusive concepts at the top of the list, and most specific at the bottom.

Build a hierarchical organization of the concepts, using post-its on a wall or whiteboard, large sheets of paper, etc. Revision is a key element in concept mapping, so participants need to be able to move concepts and reconstruct the map. Seek cross links between concepts, adding linking words to the lines between concepts.

Rol Yapma

Nedir: Çoğu rol yapma egzersizinde, her öğrenci bir sorundan etkilenen birinin rolünü üstlenir ve bir sorunu veya olayı o insanın bakış açısından değerlendirir.

Nasıl Uygulanır: Rol yapma çalışmaları öğrencilere öğrendiklerinin pratiğini yapma fırsatı vermeli ve öğrencilerin ilgisini çekmelidir. Öğrencilerin rollerini kendilerine güvenerek oynayabilmeleri için somut bilgiler ve açık rol tanımları verin. Rol yapma çalışması bitince öğrencilere sorular sorarak onlardan bilgi almaya devam edin. Konuyla ilgili bk. Role-Playing Games: An Overview.

Role-playing

What: In most role-playing exercises, each student takes the role of a person affected by an issue and studies an issue or events from the perspective of that person.

How:  Role plays should give the students an opportunity to practice what they have learned and should interest the students. Provide concrete information and clear role descriptions so that students can play their roles with confidence. Once the role play is finished, spend some time on debriefing. See also Role-Playing Games: An Overview.

Hikâye Tahtası

Nedir: Hikâye tahtası çalışması öğrenciler bir proje üzerinde çalışırken veya bir problem çözerken onların düşüncelerini duvara yaymakla karşılaştırılabilir.  Hikâye tahtaları planlama, fikirler, iletişim ve düzenleme konularında yardımcı olabilir.

Faydaları: Bu yöntem öğrencilerin bağlantıları görmelerini, bir fikrin başka bir fikirle ilişkisini ve parçaların nasıl bir araya geldiğini anlamalarını sağlar. Fikirler aktıkça, öğrenciler de problemin içine girer ve başka fikirlere de başvururlar.

Nasıl: Üzerine endeks kartları iğnelemek için bir mantar pano veya benzer bir yüzey kullanın veya beyaz tahta üzerine post-it notları yapıştırın. Konu kartlarıyla başlayın ve her bir konu kartının altına genel hususlar, kategoriler, vs. için başlık kartları yerleştirin. Bunların altına başlıkları destekleyen fikirleri ve detayları içeren alt başlık kartları yerleştirin.
Hikâye tahtası çalışması sırasında, ne kadar uygulanamaz görünürse görünsün ilgili tüm fikirleri düşünün.

Storyboarding

What: Story-boarding can be compared to spreading students’ thoughts out on a wall as they work on a project or solve a problem. Story boards can help with planning, ideas, communications and organization.

Benefits: This method allows students to see the interconnections, how one idea relates to another, and how pieces come together. Once the ideas flow, students become immersed in the problem and hitch-hike other ideas.

How: Use a cork board or similar surface to pin up index cards or use Post-it notes on a whiteboard. Begin with a set of topic cards, and under each place header cards for general points, categories, etc. Under these, place sub-heading cards that will be contain ideas and details generated that support the headers. During a story board session, consider all ideas relevant, no matter how impractical they appear.

Sorgulama Aktivitesi

Nedir: Sorgulamayla ilgili bu çalışmada, öğrenciler 100 soruluk bir liste hazırlarlar. Ne soracaklarına dair bir yönerge yoktur ve sorular yargılanmaz veya eleştirilmez.

Faydaları: Öğrenciler çeşitli sorular soracak ve böylece verimlilikleri ve motivasyonları artacaktır. Öğrenciler keşfetmek istedikleri şeye odaklanıp kendi sorularını üretirken cevaplarını da ararlar. Sorular genel veya belli bir konuyla veya okudukları bir metinle ilgili olabilir; öğretmenler kendi listelerinden birçok örnek verebilirler.

Questioning activity

What: In this exercise in questioning, students create a list of 100 questions. There are no directions regarding what questions to ask and no judgments or criticism of questions.

Benefits:  Students will ask a wide range of questions, increasing student productivity and motivation. As students focus on what they want to discover and generate their own questions, they pursue answers without prodding. Questions can be general or based on a particular topic or reading; instructors can give several examples from their own lists.

Karar Ağacı

Nedir: Karar ağacı daha çok işletme, sağlık ekonomisi ve kamu sağlığı bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerine öğretilen görsel ve analitik bir karar destek aracıdır.

Faydaları: Karar ağaçlarını anlamak ve yorumlamak kolaydır, somut veriler olmadığında bile işe yararlar ve diğer karar teknikleriyle birleştirilebilirler.

Örnek: Daha iyi bir yatırım stratejisine karar vermek için finans dersinde kullanılan bir karar ağacı.

Decision Tree

What: A decision tree is a visual and analytical decision support tool, often taught to undergraduate students in schools of business, health economics, and public health.

Benefits: They are simple to understand and interpret, have value even in the absence of hard data, and can be combined with other decision techniques.

Example: A decision tree used in a finance class for deciding the better investment strategy.

Fiş Yazma

Nedir: Bu yöntem onlarca veya yüzlerce kişiden oluşan gruplardan fikir toplamak için kullanılabilir. Katılımcılara kâğıt parçaları verilir ve tartışılan veya değerlendirilen fikirleri yazmaları istenir.

Faydaları: Bu yöntemle çok fazla sayıda fikir hızla toplanır ve aynı zamanda katılım veya sahiplenme duygusu yaratmayı sağlar.

Nasıl Uygulanır: Her öğrenciye en az 25 küçük fiş kâğıdından oluşan bir not defteri verilir. Defterlerde fikir verici grafikler de bulunabilir veya defterler fikirlerin kolayca ayrılacağı şekilde tasarlanmış olabilir. Gruba bir soru veya problem okunur. Öğrenciler her sayfaya istedikleri sıralamada bir fikir yazar.  Yazmaları yavaşlamaya başlayınca, defterleri öğrencilerden toplayın ve örneklerle hemen geribildirimde bulunun. Grup çok büyükse, sınırlı sayıda defterlerden örnekler verin. İlk geribildirimden sonra analiz ve değerlendirme en faydalı fikirleri belirlemek ve bunları uygulanabilir tekliflere dönüştürmek üzere daha sabit bir hızda devam edilebilir.

Slip writing

What: This method can gather ideas from large groups, numbering from the dozens to the hundreds. Participants are given slips of paper and asked to write down ideas which are discussed or evaluated.

Benefits: This method collects a large number of ideas swiftly and creates a sense of participation or ownership at the same time.

How: Each student is given a stack or note-pad of at least 25 small slips of paper. The pads can contain idea-jogging graphics or be designed so that ideas can be sorted and separated easily. A question or problem is read to the group (e.g., “How do we?” or “What would it take to?”). Students write down one idea per sheet, in any order. When writing begins to slow down, collect pads from students and offer quick feedback in the form of examples.  If the group is very large, present examples from a limited sample of booklets. After the early feedback, analysis and evaluation can continue at a steadier pace to identify the most useful ideas and develop them into practicable proposals.

Basamaklama

Nedir: Basamaklama veya “niçin yöntemi” fikir oluşturmak için iki soyutlama arasında bağlantı kurmayı içermektedir. Basamaklama teknikleri hiyerarşik bilgi oluşturmayı, gözden geçirmeyi ve değiştirmeyi içermektedir. Soyut fikirler veya kavramlar içeren bir merdivende, aşağı inen maddeler yukarı çıkanların üyeleri veya alt gruplarıdır. Bu yüzden, bu basamakları incelerken soyutla somut arasında gidip gelinir.

Faydaları: Basamaklama öğrencilerin bir uzmanın kavramları nasıl sınıflara ayırdığını anlamalarına ve kavramları ve aralarındaki ilişkileri netleştirmelerine yardımcı olabilir.

Nasıl Uygulanır: Mevcut bir fikirle başlayıp, bunun hangi daha geniş kapsamlı kategoriye bir örnek olduğu sorularak “basamaklarda yukarı çıkılır.”  Daha çok örnek bulunarak “basamaklardan aşağı inilir.” Sonra, ikinci, aşamadaki örneklerden yola çıkarak daha geniş kapsamlı bir kategori arayarak tekrar “yukarı çıkılır.”

Genellikle, genele doğru “yukarı çıkmak” yeni alanlara doğru kapsamı genişletmeyi sağlarken “aşağı inmek” konuların daha spesifik yanlarına odaklanmayı sağlar. Niçin ile başlayan sorular basamaklardan yukarı çıkartır, e ne olmuş peki soruları ise basamaklardan aşağı indirir.

Laddering

What: Laddering or the “why method” involves toggling between two abstractions to create ideas. Laddering techniques involve the creation, reviewing and modification of hierarchical knowledge. In a ladder containing abstract ideas or concepts, the items lower down are members or sub-sets of the ones higher up, so one moves between the abstract and concrete.

Benefits: Laddering can help students understand how an expert categorizes concepts into classes, and can help clarify concepts and their relationships.

How: Beginning with an existing idea, “ladder up” by asking, of what wider category is this an example? “Ladder down” by finding more examples. Then “ladder up” again by seeking an even wider category from the new examples obtained from step 2.

Generally, “laddering up” toward the general allows expansion into new areas while “laddering down” focuses on specific aspects of these areas. Why questions are ladders up; so-what questions are ladders down.

Abartma

Nedir: Abartma tekniği SCAMPER buluşunun bir parçası olarak büyütme (“genişletme”) ve küçültme (veya “sıkıştırma”) olmak üzere iki türlüdür.

 

Abartma Şekilleri Türü Örnekler
Yukarı doğru abartma Büyütme Kullanmadığım milyonlarca fotokopi makinem var.
Aşağı doğru abartma Küçültme Fotokopi makinelerim neredeyse hiç kullanılmıyor.
Kapsamı abartma Bağlamı kapsama Tüm kuruluş gerektiğinden az kullanılıyor.
Önemi abartma Büyütme Kapasite fazlamız ulusal bir skandal.
Seçici abartma Karikatürize etme Reprografik Huzurevi!

 

Faydaları: Bu yöntem çözüm için fikir geliştirmeye yardım eder. Bir problemi, problem hakkındaki bahsedilmeyen varsayımları test ederek göstermek için faydalıdır. Problem farklı bir çapta olsaydı nasıl çözmenin daha uygun olacağını düşünmeye yardım eder.

Nasıl Uygulanır: Ele alınacak bir konu veya geliştirilecek bir fikir belirledikten sonra, fikrin tüm bileşenlerini veya problemin hedeflerini ve kısıtlamalarını sıralayın. Bir bileşen seçerek bunu abartma yolları geliştirin ve geliştirdiklerinizi ayrı bir kâğıda yazın.

Exaggeration

What: Exaggeration includes the two forms of magnify (or “stretch”) and minimize (or “compress”), part of the SCAMPER heuristic.

 

Forms of Exaggeration Type Examples
Exaggerate upwards Magnify I have a million photocopiers standing idle
Exaggerate downwards Minify My photocopiers are barely used at all
Exaggerate scope Invade context The whole organization is underused
Exaggerate significance Aggrandize Our over-capacity is a nation scandal
Exaggerate selectively Caricature Reprographics Rest Home!

 

Benefits: This method helps in building ideas for solutions. It is useful to illustrate a problem, by testing unspoken assumptions about its scale. It helps one think about what would be appropriate if the problem were of a different order of magnitude.

How: After defining a problem to be addressed or idea to develop, list all the component parts of the idea or if a problem, its objectives and constraints. Choosing one component, develop ways of exaggerating it and note them on a separate sheet.

Balık Kılçığı

Nedir: Balık kılçığı tekniğinde bir problemin olası nedenlerini belirlemek için görsel bir düzenleyici kullanılır.

Faydaları: Bu teknikte kısmi veya olgunlaşmamış çözümlerle ilgilenilmez, bir sorunun farklı bölümlerinin önemi ve bunlar arasındaki etkileşimler gösterilir.

Nasıl Uygulanır: Büyük bir kâğıda sayfanın sağ tarafını gösteren uzun, yatay bir ok çizin. Okun üzerine açıklanacak konunun başlığını yazın. Bu ok, “balığın” “kemiğidir.” Problemin grubun aklına gelen olası her sebebi için “kılçığın” üstüne 45 derecelik “kılçıklar” çizin ve bunların üzerine sebepleri yazın. Alt kılçıklar ikincil nedenleri temsil edebilir.

Fishbone

What: The fishbone technique uses a visual organizer to identify the possible causes of a problem.

Benefits: This technique discourages partial or premature solutions and demonstrates the relative importance of, and interactions between, different parts of a problem.

How: On a broad sheet of paper, draw a long arrow horizontally across the middle of the page pointing to the right. Label the arrowhead with the title of the issue to be explained. This is the “backbone” of the “fish.” Draw “spurs” from this “backbone” at about 45 degrees, one for every likely cause of the problem that the group can think of; and label each. Sub-spurs can represent subsidiary causes.

http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/classroom-practice/teaching-techniques-strategies/creativity/techniques-creative-teaching/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s